Priority vedení města

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé, ve svém programovém prohlášení deklarujeme, že volební programy všech koaličních stran, tak jak byly prezentovány v předvolebních jednáních, a na základě kterých byli jejich kandidáti zvoleni do Zastupitelstva města, nejsou překážkou spolupráce ve volebním období 2022 až 2026 a jejich plnění bude koordinovat Rada města. Určujícím faktorem dalšího rozvoje města bude nastupující energetická krize, jejíž další vývoj a dopad na finance města jsou těžko předvídatelné.


Programové prohlášení koalice Akce R, Společně pro Roudnici a ANO 2011 pro období 2022–2026

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,

ve svém programovém prohlášení deklarujeme, že volební programy všech koaličních stran, tak jak byly prezentovány v předvolebních jednáních, a na základě kterých byli jejich kandidáti zvoleni do Zastupitelstva města, nejsou překážkou spolupráce ve volebním období 2022 až 2026 a jejich plnění bude koordinovat Rada města. Určujícím faktorem dalšího rozvoje města bude nastupující energetická krize, jejíž další vývoj a dopad na finance města jsou těžko předvídatelné.

Proto hlavní prioritou pro následující volební období bude zajistit chod města a jeho institucí v závislosti na průběhu energetické krize, zejména školek, škol a služeb. Proto naše priority volebního programu nejsou dogma, ale souhrn akcí, které odráží naše poznatky a Vaše podněty k tomu, aby byla zachována a dále se rozvíjela kvalita života v našem městě v závislosti na finančních možnostech města. Jsme připraveni reagovat na nové podněty a potřeby i v průběhu volebního období a ty uvádět v život.

Strategický rozvoj města

Z důvodů plánované realizace vysokorychlostní trati Praha – Drážďany se mění dosavadní trendy rozvoje našeho města. V souvislosti s rostoucím zájmem developerů o výstavbu bytů v našem městě, musí město sehrát důležitou roli koordinátora, aby v důsledku nekoordinovaného nárustu bytů nedošlo ke snížení kvality života stávajících obyvatel a byla zabezpečena potřebná kvalita života pro ty, kteří se do našeho města přistěhují. Jako základní problém vnímáme limitní kapacity technické a veřejné infrastruktury města v souvislosti s možným nárustem počtu obyvatel a kvalita projektů plánované výstavby. Dalšími aspekty jsou již zmiňovaná energetická krize, stále pokračující válečný konflikt na Ukrajině a klimatická změna. K tomu chceme:

 • Aktualizovat strategický plán rozvoje města tak, aby reagoval na trendy, vývoj a potřeby, týkající se našeho města.
 • Aktualizovat energetickou koncepci města.
 • Vypracovat koncepci dopravy v klidu a postupně naplňovat již přijatou Koncepci organizace dopravy a zklidnění dopravy.
 • Systematicky se ucházet o dotační prostředky ve vhodných a příslušných dotačních výzvách.
 • Rozšířit a zlepšit komunikační kanály města tak, aby byli občané informováni efektivně a komfortně.
 • Uvést v život zásady výstavby v našem městě, vyhodnocovat jejich účinnost a reagovat na vývoj v této oblasti. Naším cílem je zajistit podíl budoucích investorů na budování potřebné veřejné a technické infrastruktury města, a zároveň pozitivně ovlivnit kvalitu realizovaných projektů bydlení.
 • Ve spolupráci s Ústeckým krajem nadále prosazovat dokončení poslední etapy obchvatu města s novým přemostěním řeky Labe, včetně konkrétní spolupráce města na jeho přípravě,
 • Současně s tím, ve spolupráci s MD ČR (Správou železnic, ČD a ŘSD) a Ústeckým krajem řešit kvalitní dopravní napojení na terminál VRT, např. vybudováním výpadové komunikace (prodloužení Okružní ulice).

Hlavní investice města

Investiční výstavbu budeme soustředit na řešení kapacit veřejné a technické infrastruktury, bez které není možný další rozvoj města, na zlepšení služeb obyvatelstvu, kvality a bezpečnosti pohybu po městě pro všechny druhy dopravy a rozšiřování možností volnočasových aktivit. K tomu chceme:

 • Dokončit rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Školní a MŠ Sluníčko v Podluskách.
 • Vybudovat multifunkční park Na Kolečku a skatepark.
 • Dokončit úpravu parku na Smetanově náměstí.
 • Zahájíme stavbu letního koupaliště na Zálabí.
 • V souvislosti s předpokládaným nárůstem bytů řešit veřejnou a technickou infrastrukturu města (ve spolupráci s SVS a.s., rozšířit kapacitu vodovodního řadu a čističky odpadních vod, dopravní infrastrukturu, kapacitu škol a školek, síť služeb).
 • Řešit bezpečný pohyb obyvatel přes řeku Labe projektem lávky pro pěší a cyklisty s možností zpřístupnění sportovišť na Zálabí.
 • Připravit a realizovat projekt zkvalitnění prostorových podmínek v ZŠ Bezděkov (družina, vstup do školy, odborné učebny, bezbariérovost).
 • Připravit projekt smuteční síně v kombinaci s rozšířením kapacity hřbitovní kaple.
 • Adaptovat prostory bývalé kotelny nemocnice na novou hasičskou stanici Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

volnočasové aktivity a cestovní ruch

Kulturu, sport a další volnočasové aktivity považujeme za základní nástroj všestranného rozvoje osobnosti a boje proti drogám a kriminální činnosti mládeže. K tomu budeme:

 • Rozvíjet kulturu a cestovní ruch ve městě primárně podporou a financováním aktivit Říp o.p.s. a Podřipského muzea a vytvářet podmínky i dalším organizacím z těchto zájmových oblastí pro jejich aktivity.
 • V oblasti sportu prioritně podporovat sportovní kluby zaměřené na práci s mládeží.
 • Podporovat volnočasové aktivity, které budou mít výchovný dopad na nejširší skupiny obyvatel města, včetně podpory středoškolských tanečních kurzů.
 • Kromě vybudování skateparku revitalizovat a postupně budovat další veřejná sportoviště. Tím se rozšíří možnosti pro neformální sportovní vyžití občanů.
 • Na pláži u Labe vybudujeme zázemí pro trávení volného času (převlékárna, sociální zařízení apod.)

Sociální služby a zapojení veřejnosti

Důležitou oblastí naší práce jsou sociální služby, zejména péče a vytváření podmínek pro život seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů.

 • Za centrum práce se seniory považujeme městský objekt Kavárničky pro seniory, který budeme ve spolupráci s jednotlivými kluby seniorů dále přizpůsobovat jejich potřebám.
 • Pro práci s hendikepovanými spoluobčany připravíme a poskytneme k využití objekt domečku v parku Josefa Hory.
 • Připravíme projekt rozšíření kapacity domova pro seniory.
 • Otestujeme možnost provozu senior-taxi jako pohodlnější alternativy k MHD.
 • V důležitých otázkách zapojíme veřejnost a dáme jí možnost vyjádřit se, prověříme možnosti založení studentského zastupitelstva a participativního rozpočtu.

Energetika, klima, životní prostředí, odpadové hospodářství

V návaznosti na aktualizovanou energetickou koncepci města budeme připravovat vhodná opatření a investiční záměry s cílem eliminace negativních dopadů energetické krize. Přijatá opatření zároveň přispějí k adaptaci na klimatické změny. Prioritou koalice je rovněž systematické zdokonalování odpadového hospodářství města, které má ambici naplňovat nejen zpřísňující se legislativu, ale obsahovat také motivační prvky.

 • Prověření možností projektů snižování energetické náročnosti objektů v majetku města.
 • Zdokonalení systému odpadového hospodářství.

Vzdělávání

Vedle zajišťování dostatečných kapacit mateřských a základních škol, budeme nejen materiálně podporovat i další aktéry ve vzdělávání (ZUŠ, DDM Trend).

 • Ve spolupráci s vhodnými organizacemi chceme aktivně podporovat ředitele a učitele v jejich práci s cílem zkvalitnění školství ve městě.

Doprava

Hlavní prioritou koalice v oblasti dopravy je bezpečnost, kterou chceme zlepšovat naplňováním strategických dokumentů města. Konkrétně budeme:

 • Vytvářet bezpečné cesty nejen do škol prostřednictvím budování přechodů pro chodce a chodníků.
 • Podporovat udržitelné formy dopravy, např. účastí města v měkkých projektech pro podporu aktivní mobility, zavedením bikesharingu, umísťováním kvalitních cyklo stojanů a postupným budováním páteřních cyklo opatření.

Veřejná prostranství a zeleň

Uvědomujeme si význam dobře navržených, realizovaných a udržovaných veřejných prostranství pro kvalitu života ve městě. Proto budeme pracovat s územními studiemi veřejných prostranství a rovněž se zaměřovat na kvalitní údržbu a postupný rozvoj zeleně.

 • Zlepšíme údržbu veřejné zeleně.
 • Uděláme maximum pro zvýšení počtu stromů v ulicích.
 • Postupně budeme vysazovat trvalkové záhony. Kde je to možné, budeme využívat dešťovou vodu pro zálivku a budování dešťových záhonů.
 • Revitalizujeme a rozšíříme dětská hřiště, rozšíříme mobiliář dětských hřišť v Horově a Zámeckém parku.
 • Připravíme projekty pro revitalizaci parku Pod Rozhlednou, revitalizaci povrchů na Husově a Karlově náměstí či revitalizaci sídliště Hracholusky.

Ostatní oblasti života v našem městě a projekty budou řešeny na základě finančních prostředků s cílem uchovat dosažený stav a dle reálného stavu a možností rozpočtu města je dále rozvíjet.

Richard Červený

Ing. Richard Červený