Programová témata 2022

Naše priority pro volby v roce 2022.


1. Ulice a náměstí

🎈Revitalizujeme nejdůležitější náměstí a ulice. Cesta z Podlusk přes historické centrum až na Bezděkov musí být pro pěší, cyklisty, kočárky, a zejména pak osoby s pohybovým omezením bezpečná a pohodlná.

🎈Opravíme Husovo a Karlovo náměstí. Vytrháme patníky, které je hyzdí a řidiče štvou, a dáme dohromady dlažbu.

🎈Náměstí (nejen ta dvě hlavní) by měla být místem setkávání, kde se lidé mohou zdržet, popovídat si, posadit se se zmrzlinou nebo kávou. Vytvoříme proto veřejná místa, která toto umožní.

🎈Chceme řešit situaci, kdy náměstí v centru města až příliš připomínají parkoviště. Vytvořit kapacity pro celodenní parkování v blízkosti náměstí, na náměstích zavést časově omezené zóny pro zastavení u obchodů a provozoven.

🎈Zajistíme častější úklid ulic, zlepšíme údržbu městského majetku, tzn. i ulic a náměstí.

🎈Vyspělé město se pozná podle toho, jak se stará o svůj majetek - lavičky, koše, atd. - a my chceme v takovém městě žít.

🎈Sjednotíme vzhled městského mobiliáře.

🎈Instalujeme koše na psí exkrementy - na nábřeží, v centru, na sídlišti - zkrátka všude, kde chybí.

🎈Postupně opravíme budovy v majetku města - ZUŠ v Dr. Slavíka, bývalou družinu 1. ZŠ, atd.

🎈Ulice chceme upravovat a budovat tak, aby se na nich mohli bezpečně a komfortně pohybovat chodci i cyklisté, děti i senioři, rodiče s kočárky i osoby s pohybovým omezením.

🎈Kde to lze, zasadíme trvalkové záhony, které sníží prašnost i teplotu v letních měsících. Uděláme vše pro to, aby bylo v ulicích více stromů.

🎈Vypracujeme plán s vizí postupné revitalizace Sídliště Hracholusky.

2. Zeleň, parky, dětská hřiště

🎈Vytvoříme pozici městského architekta - krajináře. Veřejný prostor chceme plánovat systematicky, udržitelně, s estetickou hodnotou.

🎈Zlepšíme údržbu zeleně ve městě. Rozšíříme na údržbu méně náročně trvalkové záhony.

🎈Dešťová voda pro nás bude důležitým zdrojem pro zálivku.

🎈Stromy budeme vysazovat do ulic.

🎈Parky musí být pravidelně udržované prostory bezpečné pro pohyb všech obyvatel bez ohledu na denní dobu.

🎈Chceme parky, kde se lidé mohou posadit na kvalitní lavičce, zdržet se tu na piknik, zahrát si petanque, šachy, zacvičit si jógu (např. u rozhledny, Zámecké zahrady, Horův, Tyršův, Hluboký park).

🎈V městských parcích nesmí chybět (esteticky integrované) toalety, odpadkové koše a koše na psí exkrementy . Pro ty hojně navštěvované, jako je Horův nebo Zámecký park, zajistíme možnost sezónního občerstvení (např. ve formě pop-up café).

🎈V návaznosti na Lesopark a skatepark Na kolečku (projekt iniciovaný naším Milanem Děžinským) vybudujeme pumptrack, hřiště na discgolf a parkourové hřiště.

🎈Na dětských hřištích doplníme zastínění, rozšíříme mobiliář (hřiště není jen houpačka a skluzavka!) a doplníme vzdělávací prvky.

🎈Každý rok zrekonstruujeme nebo vybudujeme minimálně jedno dětské hřiště do podoby 21. století.

🎈Toalety, sociální zázemí a pítka by neměla chybět ani na dětských hřištích, která jsou vzdálená od obytných zón.

🎈V dialogu s veřejností vytipujeme hřiště či prostranství, kde vybudujeme vodní prvky pro ochlazení v parném létě. Necháme zhotovit projektovou dokumentaci a zajistíme zdroj financování.

🎈Podpoříme vznik a údržbu komunitních zahrad ve městě.

🎈Podél labské cyklostezky směrem na Dobříň vybudujeme mlatovou pěšinu pro pohodlnější běh i chůzi.

🎈U Labe také povětšinou zcela chybí, případně jsou v dezolátním stavu, odpadkové koše a lavičky. Zároveň zde nejsou koše na psí exkrementy. To napravíme.

🎈Budeme jednat s Povodím Labe o tom, jak řešit bezpečnost na cyklostezce. V úseku od mostu k “malému Labíčku” zcela chybí bariéra mezi stezkou a řekou. Zároveň v místech, kde je zvýšený výskyt lidí (Marina, Bistro Nábřežní), není nijak omezena rychlost projíždějících cyklistů, a ne všichni zde automaticky zpomalí.

🎈Město by se mělo aktivněji snažit komunikovat s Povodím Labe o využití plochy Ostrova - stále jsme přesvědčeni, že je škoda, aby na něj veřejnost nemohla vstupovat!

3. Doprava

Doprava se týká doslova každého z nás - chodců, cyklistů a řidičů všech generací, prostě lidí. O to důležitější je dlouhodobě plánovaný a systematický přístup k jejímu rozvoji i regulaci. Tím to ale jen začíná…

JAKÉ KROKY V OBLASTI DOPRAVY PLÁNUJEME?

🎈Ve spolupráci s Ústeckým krajem budeme bojovat za dokončení silničního obchvatu města a nového mostu přes Labe.

🎈Zasadíme se o napojení terminálu VRT kvalitní veřejnou dopravou a cyklodopravou.

🎈Úzký prostor roudnických historických ulic nebudeme primárně upravovat pro automobilovou dopravu.

🎈 Zrovnoprávníme všechny druhy dopravy. Pěší doprava, včetně pohybu kočárků a invalidních vozíků, bude pro městské projekty primární.

🎈 Bezpečná cesta do školy musí být prioritou. Bezpečnost pohybu chodců podpoříme důslednou přítomností strážníků MP na přechodech v ranní špičce. Zvážíme instalaci semaforů a jiných opatření pro zvýšení bezpečnosti při přecházení.

🎈 Budeme si všímat detailů, které podpoří bezpečnější, pohodlnější a efektivnější pohyb po městě, např. nájezdy na chodníky pro kočárky či invalidní vozíky, povrchy chodníků, chybějící vodorovné značení.

🎈 Vybudujeme přechody pro chodce tam, kde chybí (konec mostu, Třebízského, Prokopova, Poděbradova, nám. Jana z Dražic, 9. května x Chavlínská, apod.).

🎈 Dobudujeme chybějící chodníky (např. Třebízského, Prokopova, Jeronýmova, mezi Benzinou a hřbitovem), a opravíme ty, které jsou ve špatném stavu (V Úvoze, Kanárkov, Řipská v části nad Mevou).

🎈 Postupně budeme budovat základní síť cykloopatření tak, aby se dalo bezpečně dostat z jednoho konce města na druhý. Umístíme kvalitní cyklostojany do ulic, náměstí i k institucím (školy, úřady). Zapojíme město do akce Do práce na kole a i do jiných akcí na podporu aktivní městské mobility.

🎈 Zavedeme bikesharing elektrokol, kterým propojíme i okolní obce a města, výhledově až Štětí.

🎈 Připravíme parkovací politiku pro celé území města.

🎈 Uděláme kroky ke stavbě lávky pro pěší a cyklisty přes Labe. Financování budeme hledat v příslušných dotačních titulech.

🎈 Budeme pracovat na propojení Roudnice a nejbližších obcí cyklostezkami (Kleneč, Račiněves, Chvalín, Krabčice…). Tím nabídneme tamním obyvatelům alternativu k dojížďce autem do Roudnice.

🎈Zefektivníme městskou autobusovou dopravu, využijeme integraci s Dopravou ústeckého kraje, budeme aktivně informovat občany o možnostech využití “zelených autobusů” pro dojížďku na vlak, nákup, do centra.

🎈 Instalujeme chytré autobusové zastávky s e-inkovými infotabulemi. Informace budou dostupné i v městské mobilní aplikaci.

4. Školy a veřejná sportoviště

Kvalitní školy a dostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času. I podle toho se pozná město, kde se dobře žije. A i v těchto oblastech je v Roudnici stále co zlepšovat.

🎈Obnovíme samostatný Odbor školství, kultury a sportu (OŠKaS), a zajistíme jeho kvalitní metodické vedení.

🎈Kapacitu školek a škol budeme plánovat podle Městu dostupných socio-demografických dat.

🎈Kromě kapacity budeme řešit také kvalitu vzdělávací nabídky v Roudnici.

🎈Budeme aktivně vytvářet příležitosti pro pravidelnou komunikaci Města se školskými příspěvkovými organizacemi.

🎈Zároveň vytvoříme platformu pro jejich vzájemnou spolupráci a sdílení dobré praxe.

🎈Podpoříme ředitele škol v zavádění trendů jako je výuka digitálních dovedností, mediální gramotnost, kritické myšlení, apod.

🎈Budeme pracovat na vybudování jídelny a družiny u ZŠ na Bezděkově. Necháme zhotovit projektovou dokumentaci na dostavbu školy.

🎈Revitalizujeme venkovní hřiště v majetku Města, veřejnost musí mít dostatek příležitostí k pohybu - bezplatně.

🎈Zároveň přizveme obyvatele v místech, kde se tato hřiště nacházejí, k diskuzi o tom, k jakému účelu by měla být využita (míčové hry, work-out, dráha pro odrážedla a koloběžky, atd.)

🎈Zpřístupníme hřiště u škol, která mimo vyučování nikdo nevyužívá, sportující veřejnosti . Vstup na ně bude umožněn např. přes kartu rezidenta dané části města, a za dohledu kamer MP.

5. Město 21. století

Jak si Akce R představuje Roudnici v období po zářijových volbách? Jako MĚSTO PRO 21.STOLETÍ! 🚀 Město EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ, OTEVŘENĚ KOMUNIKUJICÍ a PODPORUJÍCÍ OBČANSKOU INICIATIVU a INOVACE.

🎈Chceme naprostou otevřenost a transparentnost v řízení města, jasně definovanou odpovědnost radních za projekty, a účast zastupitelů.

🎈V koaliční smlouvě definujeme střednědobou a dlouhodobou vizi pro město - cílem práce Rady města pak bude jejich naplňování.

🎈Jednotlivé projekty budou delegovány na vybrané radní. Radní musí aktivně spolupracovat s odborníky z MÚ, a jsou to oni jako politici, kdo nese odpovědnost za zdárné dokončení projektů.

🎈Jednání zastupitelstva bude živě přenášeno na Youtube. Podklady budou stručně odprezentovány a promítnuty návštěvníkům/divákům z řad veřejnosti. Zveřejňovány budou ve strukturované a snadno dostupné formě na webu a dalších kanálech.

🎈Rozpočet města bude k dispozici v rozklikávací podobě na přehledném a uživatelsky přívětivém webu.

🎈Zavedeme participativní rozpočtování, kdy město vyhradí prostředky (např. 1 mil. Kč/rok), občané podávají své návrhy na projekty, a následně hlasují pro ty, které se mají realizovat.

🎈Rozdělování dotací města učiníme transparentnější - zavedeme

hodnotící systém s danými kritérii a způsobem vyhodnocení.

🎈Výběrová řízení na dodavatele projektů a služeb pro město (např.

údržba zeleně), musí být definována tak, aby cena nebyla vždy

klíčovým hodnotícím kritériem.

🎈Systematickou prací v návaznosti na dotační možnosti přivedeme do města více peněz na potřebné projekty (je nutné mít je v určitě fázi připravenosti, aktivně sledovat dotační příležitosti).

🎈Na maximum využijeme prostředí národního Portálu veřejné správy pro vyřizování životních událostí i ve vztahu k městu.

🎈Při správě a rozvoji majetku města budeme vypisovat architektonické soutěže. Městský architekt dostane větší prostor. Na tuto pozici vypíšeme otevřené výběrové řízení.

🎈Při realizaci projektů budeme dbát na jejich udržitelnost a snažit se minimalizovat jejich dopad na životní prostředí (zelené střechy, využití dešťové vody, alternativní zdroje energie, atd.)

🎈Veřejný prostor má mít jednotný vizuální styl. Vypracujeme manuál pro tvorbu reklamy a označení provozoven, budeme motivovat podnikatele k jeho přijetí (soutěží či dotačním titulem).

🎈Roudnice je metropole pod Řípem - vytvoříme propagační a PR

materiály města odpovídající 21.století.

🎈Obecní zpravodaj nemá být permanentní kampaní aktuálního vedení. Roudnické noviny musí mít vyvážený obsah a formu odpovídající době.

🎈Facebookový účet města má sloužit k intenzivní komunikaci o jeho tématech - s občany a mezi nimi (dnes toto suplují neoficiální Fb skupiny).

🎈Do dialogu přizveme i mladší generace, které městský rozhlas, televize MIS, Roudnické noviny a Facebook zcela míjí - např. na Instagramu.

🎈Zorganizujeme pravidelná setkání vedení města s různými zájmovými skupinami (senioři, rodiče na RD, lidé s handicapem, podnikatelé, atd.) o tom, jaké jsou jejich potřeby v souvislosti s životem a fungováním ve městě.

🎈Aktivně podpoříme spolupráci a vzájemnou komunikaci místních organizací, klubů a spolků.

🎈Zorganizujeme pravidelnou taxi dopravu pro seniory jako pohodlnější alternativu k MHD (např. k lékaři či do obchodů).

🎈Budeme aktivně vyhledávat projekty sdílené ekonomiky vhodné pro Roudnici a její občany. O jejich podpoře budeme jednat s místními firmami. Již jsme navázali kontakt s poskytovatelem elektrokol Nextbike.

6. Bydlení